Podstawowe informacje o PSL

Polskie Stronnictwo Ludowe działa na podstawie przepisów Konstytucji RP, ustawy o partiach politycznych oraz Statutu PSL uchwalanego przez Kongres, czyli najwyższą władzę w Stronnictwie. W myśl tych przepisów PSL „zrzesza na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa” [1] oraz „kształtuje swoje struktury oraz zasady działania zgodnie z zasadami demokracji, w szczególności przez zapewnienie jawności tych struktur, powoływania organów partii w drodze wyborów i podejmowania uchwał większością głosów” [2]

„Polskie Stronnictwo Ludowe jest ogólnonarodową partią polityczną, wyrosłą  z chlubnych tradycji Ruchu Ludowego, dążącą do urzeczywistnienia swego programu  dla dobra Narodu i Państwa Polskiego.” [3]

Symbolem PSL jest zielona, czterolistna koniczynka.

Hymnem jest „Rota” autorstwa Marii Konopnickiej.

Organem prasowym jest ukazujący się od 1931 r. „Zielony Sztandar” (obecnie jako tygodnik).

Oficjalną młodzieżówką jest od roku 2000 Forum Młodych Ludowców.

Celem PSL według Statutu PSL jest:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa i siły Polski oraz jej suwerenności politycznej i gospodarczej dla uzyskania i utrzymania trwałego rozwoju społeczno –  gospodarczego państwa oraz dostatniego bytu jego obywateli,
  • zachowanie pełnej demokracji politycznej, ekonomicznej i społecznej, poszanowanie i obrona praw do rozwoju i godnego życia dla wszystkich obywateli państwa polskiego,
  • kształtowanie życia społecznego na zasadach samorządu, przy respektowaniu koniecznych funkcji państwa,
  • ochrona środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego jako narodowego dobra warunkującego zrównoważony rozwój i tożsamość narodową.
  • kultywowanie historii Ruchu Ludowego i jego osiągnięć. [4]

[1] Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z póź. zm.)

[2] Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604 z póź. zm.)

[3] Statut Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 8 listopada 2008 r. , art. 2, ust. 1.

[4] Statut Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 8 listopada 2008 r., art. 2, ust. 2.

______________________________

Powyższe informacje o PSL  zostały przepisane z Pracy Licencjackiej autorstwa Rafała Zarycza pt.

„Prawne i doktrynalne przesłanki ustroju Polskiego Stronnictwa Ludowego
na terenie Powiatu Giżyckiego
(od 7.11.1999 r. do 31.08.2008 r.)”