Nasz kapitał wyborczy

Samorzad Tu zaczyna się Polska

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Powiatu Giżyckiego! 

      Od 1999 roku – kiedy na mapie Polski samorządowej  ponownie pojawiły się powiaty, Polskie Stronnictwo Ludowe z woli wyborców było współtwórcą struktur Powiatu Giżyckiego. Pierwszym starostą powiatu został nasz przedstawiciel kol. Wacław Strażewicz, który tę zaszczytną funkcję pełnił jeszcze przez dwie następne kadencje. Obecnie mamy również realny wpływ na rozwój naszej małej powiatowej ojczyzny.

       Na tle innych powiatów w województwie i w kraju nasz Powiat Giżycki ma się całkiem dobrze. Jednym z obiektywnych kryteriów oceny i porównania z innymi powiatami może być ilość zrealizowanych projektów z udziałem środków europejskich oraz ich wielkość jaką pozyskano. W latach 2010 – 2014 – czyli w okresie mijającej kadencji nasz powiat zrealizował i jeszcze realizuje 68 projektów infrastrukturalnych i tzw. miękkich o wartości prawie 66 mln zł, z czego ponad 55 mln to środki pozyskane. Per capita – czyli w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu stanowi to prawie 1 tys. zł, co plasuje nas na 2 miejscu w województwie i 19 w Polsce.

W oparciu o powyższe środki do największych osiągnięć należy zaliczyć:

1. Drogi powiatowe

 • realizacja inwestycji – 13 km o wartości 18 mln zł
 • remonty dróg – 29 km koszt 8,5 mln zł
 • budowa chodników – 3 km o wartości 0,4 mln zł

 W realizacji przedsięwzięć na drogach powiatowych dużej pomocy udzielały wszystkie gminy z naszego powiatu.

2. Szpital Giżycki

 • budowa szpitalnego oddziału ratunkowego – ok. 14 mln. zł
 • budowa lądowiska dla helikopterów – ok 0,8 mln. zł
 • termomodernizacja obiektów szpitalnych – 3 mln. zł
 • informatyzacja szpitala – 1,5 mln. zł.

3. Edukacja
Prawie wszystkie projekty zrealizowano w ramach programu transgranicznego Litwa – Polska w partnerstwie z miastem Alytys i rejonem Varena na Litwie

 • budowa hali sportowej przy ZSKŚiA – 4.5 mln. zł
 • termomodernizacja budynków ZSKŚiA i ZSEiI – 2 MLN. zł
 • boisko wraz z ogrodzeniem przy ZSKŚiA wraz z ogrodzeniem – 1 mln zł
 • przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego – 2,7 mln
 • gruntowny remont Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 1.8 mln zł

         Wyżej wymienione inwestycje nie wpłynęły na utratę płynności finansowej powiatu. Obecne zadłużenie kształtuje się w granicach 20% rocznych dochodów budżetowych, co również plasuje nas w czołówce powiatów w województwie i kraju pod względem najmniej zadłużonych.

Szanowni Wyborcy!

          Przed nami kolejne wybory do Rady Powiatu. Wymienione wyżej osiągnięcia świadczą  o tym, że jesteśmy sprawni w działaniu, potrafimy absorbować środki europejskie, nie jesteśmy uwikłani w wewnętrzne spory i kłótnie, dobrze reprezentujemy naszą powiatową wspólnotę. Jako jedyny komitet wyborczy we wszystkich 3 okręgach zgłosiliśmy na naszych listach komplety kandydatów – ludzi z różnych środowisk, o różnych specjalnościach zawodowych i społecznych, którzy będą godnie reprezentować Was w organach powiatu. W nowej kadencji czeka nas wiele poważnych wyzwań takich jak: dalsza rozbudowa szpitala w celu osiągnięcia wymaganych przepisami standardów, dokończenie termomodernizacji obiektów oświatowych, dalsze remonty i inwestycje na drogach powiatowych, zwiększenie zakresu usług w pomocy społecznej, podnoszenie poziomu kształcenia ponadgimnazjalnego realizacja innych zadań będących w kompetencji powiatu. Naszym zbiorowym kapitałem jest doświadczenie i osiągnięcia w realizacji zadań samorządowych, odpowiedzialność , umiejętność wsłuchiwania się w oczekiwania mieszkańców, poczucie służebnej roli i życzliwość w załatwianiu spraw poszczególnych mieszkańców.

Naprawdę warto  głosować na naszych kandydatów z list Polskiego Stronnictwa Ludowego – gwarantujemy, że nie będzie to głos zmarnowany. 

Oto listy naszych kandydatów:

Zarząd Powiatowy
Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Giżycku.

 

Komitet Wyborczy PSL